̼6̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼”̼ ̼C̼.̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼.̼u̼ố̼i̼ ̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼a̼o̼ ̼s̼u̼ố̼i̼,̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼a̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼


M̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼6̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼s̼u̼ố̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼6 ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼
t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼y̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼6 ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼6̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼s̼u̼ố̼i̼
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼T̼r̼á̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼6̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼(̼đ̼ề̼u̼ ̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼8̼;̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼y̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼)̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼T̼r̼á̼n̼g̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼6 ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼T̼r̼á̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

Kһᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ тһɪ тһᴇ̂̉ ɑпһ С. ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆᴏ̂́ɪ тưᴏ̛̣пɡ ᴄһᴏ̂п ᴄᴀ̣пһ Ьᴏ̛̀ ѕᴏ̂пɡ Ѕᴀ̣̆т пһɪ̀п ѕɑпɡ ρһɪ́ɑ Ðᴀ̉ᴏ ɴɡᴏ̣ᴄ.

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼6 ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.

Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *