B̼ị̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼.̼i̼.̼ế̼.̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼o̼a̼n̼ ̼3̼8̼ ̼n̼ă̼m̼:̼ ̼’̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼3̼8̼ ̼t̼ỷ̼’̼


L̼i̼ê̼n̼ qu̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ v̼ụ á̼n̼ o̼a̼n̼ gi̼ế̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ 4̼0̼ n̼ă̼m̼ ở̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼ (̼1̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼ã̼ m̼ấ̼t̼ t̼r̼o̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ b̼ị gi̼a̼m̼)̼ m̼a̼n̼g á̼n̼ o̼a̼n̼ gi̼ế̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼, s̼a̼u̼ 3̼7̼ n̼ă̼m̼ m̼ớ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ x̼i̼n̼ l̼ỗ̼i̼ c̼ô̼n̼g k̼h̼a̼i̼, đ̼ã̼ c̼ó̼ 2̼/̼3̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ đ̼ò̼i̼ b̼ồ̼i̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g s̼ố̼ t̼i̼ề̼n̼ gầ̼n̼ 3̼8̼ t̼ỷ đ̼ồ̼n̼g.̼

̼M̼ớ̼i̼ đ̼â̼y, t̼r̼a̼o̼ đ̼ổ̼i̼ pV̼ b̼á̼o̼ ph̼á̼p l̼u̼ậ̼t̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ a̼n̼h̼ T̼r̼ầ̼n̼ V̼ă̼n̼ M̼ạn̼h̼ (̼l̼à̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ c̼ủ̼a̼ ô̼n̼g T̼r̼ầ̼n̼ T̼r̼u̼n̼g T̼h̼á̼m̼)̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ a̼n̼h̼ v̼à̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ ô̼n̼g T̼r̼ầ̼n̼ N̼gọc̼ T̼r̼i̼n̼h̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼4̼1̼, t̼r̼ú̼ t̼ại̼ x̼ã̼ Đ̼ồ̼n̼g T̼h̼ịn̼h̼, h̼u̼yệ̼n̼ S̼ô̼n̼g L̼ô̼, t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼)̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ yê̼u̼ c̼ầ̼u̼ b̼ồ̼i̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g t̼h̼i̼ệ̼t̼ h̼ại̼ d̼o̼ b̼ị t̼r̼u̼y t̼ố̼ o̼a̼n̼ t̼ộ̼i̼ “̼gi̼ế̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼”̼, s̼a̼u̼ 3̼7̼ n̼ă̼m̼ m̼ớ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼i̼n̼h̼ o̼a̼n̼, gử̼i̼ đ̼ế̼n̼ V̼K̼S̼N̼D̼ t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼.̼


V̼ụ á̼n̼ o̼a̼n̼ gi̼ế̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ gầ̼n̼ 4̼0̼ n̼ă̼m̼:̼ H̼a̼i̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ đ̼ò̼i̼ b̼ồ̼i̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g gầ̼n̼ 3̼8̼ t̼ỷ
C̼ụ t̼h̼ể̼, t̼r̼o̼n̼g đ̼ơ̼n̼, a̼n̼h̼ M̼ạn̼h̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, ô̼n̼g C̼h̼i̼n̼h̼ k̼ể̼ l̼ại̼ n̼h̼ữ̼n̼g t̼h̼á̼n̼g n̼gà̼y c̼ù̼n̼g c̼ự̼c̼, k̼h̼ổ̼ đ̼a̼u̼, n̼h̼ữ̼n̼g n̼gà̼y t̼r̼o̼n̼g n̼gục̼ t̼ù̼ o̼a̼n̼ s̼a̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ô̼n̼g C̼h̼i̼n̼h̼, d̼o̼ c̼ó̼ s̼ự̼ ph̼ê̼ c̼h̼u̼ẩ̼n̼ c̼ủ̼a̼ V̼K̼S̼N̼D̼ t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼, n̼a̼y l̼à̼ V̼K̼S̼N̼D̼ t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼ t̼h̼ì̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ m̼ớ̼i̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ k̼h̼ở̼i̼ t̼ố̼ ô̼n̼g v̼ề̼ t̼ộ̼i̼ “̼gi̼ế̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼”̼ m̼ộ̼t̼ c̼á̼c̼h̼ o̼a̼n̼ ứ̼c̼ v̼à̼ s̼a̼i̼ l̼ầ̼m̼.̼

̼“̼S̼u̼ố̼t̼ h̼à̼n̼g c̼h̼ục̼ n̼ă̼m̼ v̼ừ̼a̼ qu̼a̼, t̼ô̼i̼ đ̼ã̼ đ̼i̼ c̼ầ̼u̼ c̼ứ̼u̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g v̼ớ̼i̼ m̼o̼n̼g m̼u̼ố̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ gi̼ả̼i̼ qu̼yế̼t̼ t̼h̼ỏ̼a̼ đ̼á̼n̼g v̼i̼ệ̼c̼ b̼ị b̼ắ̼t̼ o̼a̼n̼, gi̼a̼m̼ gi̼ữ̼ 3̼4̼ t̼h̼á̼n̼g, b̼ị é̼p c̼u̼n̼g, d̼ù̼n̼g n̼h̼ục̼ h̼ì̼n̼h̼ b̼u̼ộ̼c̼ t̼h̼ừ̼a̼ n̼h̼ậ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ m̼à̼ m̼ì̼n̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g l̼à̼m̼, đ̼ể̼ “̼đ̼ò̼i̼ l̼ại̼ c̼ô̼n̼g b̼ằ̼n̼g”̼ n̼h̼ư̼n̼g đ̼ế̼n̼ t̼h̼á̼n̼g 1̼0̼/̼2̼0̼1̼9̼ m̼ớ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼i̼n̼h̼ o̼a̼n̼”̼ –̼ ô̼n̼g C̼h̼i̼n̼h̼ c̼h̼o̼ h̼a̼y.̼

̼C̼h̼í̼n̼h̼ v̼ì̼ v̼ậ̼y, ô̼n̼g C̼h̼i̼n̼h̼ yê̼u̼ c̼ầ̼u̼ V̼K̼S̼N̼D̼ t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼ b̼ồ̼i̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g t̼ổ̼n̼g s̼ố̼ t̼i̼ề̼n̼ gầ̼n̼ 1̼2̼ t̼ỷ 8̼7̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g, gồ̼m̼ t̼i̼ề̼n̼ t̼h̼u̼ n̼h̼ậ̼p b̼ị m̼ấ̼t̼;̼ t̼h̼i̼ệ̼t̼ h̼ại̼ t̼i̼n̼h̼ t̼h̼ầ̼n̼, s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼ b̼ị x̼â̼m̼ h̼ại̼…̼
̼K̼ể̼ l̼ại̼ n̼ỗ̼i̼ o̼a̼n̼ k̼h̼u̼ấ̼t̼ m̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ồ̼n̼g qu̼á̼ c̼ố̼ ph̼ả̼i̼ gá̼n̼h̼ c̼h̼ịu̼, t̼h̼e̼o̼ b̼à̼ T̼r̼ầ̼n̼ T̼h̼ị T̼h̼ắ̼m̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼4̼3̼, v̼ợ̼ ô̼n̼g T̼r̼ầ̼n̼ T̼r̼u̼n̼g T̼h̼á̼m̼)̼, s̼a̼u̼ 8̼2̼ n̼gà̼y b̼ị b̼ắ̼t̼, gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ b̼à̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼u̼n̼g t̼i̼n̼ ô̼n̼g T̼h̼á̼m̼ b̼ị c̼h̼ế̼t̼ t̼r̼o̼n̼g t̼r̼ại̼ gi̼a̼m̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ s̼a̼u̼, gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ b̼à̼ m̼ớ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼á̼o̼ t̼i̼n̼ r̼ằ̼n̼g, ô̼n̼g T̼h̼á̼m̼ đ̼ã̼ c̼h̼ế̼t̼ t̼ại̼ B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ đ̼a̼ k̼h̼o̼a̼ ph̼ú̼ T̼h̼ọ, n̼gu̼yê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ d̼o̼ b̼ị k̼i̼ế̼t̼ l̼ỵ̼.̼
̼“̼B̼a̼o̼ n̼h̼i̼ê̼u̼ n̼ă̼m̼ n̼a̼y, m̼ộ̼t̼ m̼ì̼n̼h̼ t̼ô̼i̼ n̼u̼ô̼i̼ c̼á̼c̼ c̼o̼n̼ k̼h̼ô̼n̼ l̼ớ̼n̼ t̼r̼ư̼ở̼n̼g t̼h̼à̼n̼h̼.̼ T̼ô̼i̼ v̼ẫ̼n̼ l̼u̼ô̼n̼ đ̼a̼u̼ đ̼á̼u̼ v̼ề̼ c̼á̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ k̼h̼ô̼n̼g r̼õ̼ n̼gu̼yê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ồ̼n̼g n̼h̼ư̼n̼g m̼ấ̼y c̼h̼ục̼ n̼ă̼m̼ n̼a̼y, k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ a̼i̼ đ̼ứ̼n̼g r̼a̼ t̼r̼ả̼ l̼ờ̼i̼ c̼h̼o̼ t̼ô̼i̼ v̼ề̼ s̼ự̼ o̼a̼n̼ k̼h̼u̼ấ̼t̼, n̼h̼ữ̼n̼g đ̼a̼u̼ đ̼ớ̼n̼ m̼à̼ c̼h̼ồ̼n̼g t̼ô̼i̼ ph̼ả̼i̼ gá̼n̼h̼ c̼h̼ịu̼ v̼ì̼ b̼ị b̼ắ̼t̼ n̼h̼ầ̼m̼”̼ –̼ b̼à̼ T̼h̼ắ̼m̼ t̼r̼ả̼i̼ l̼ò̼n̼g.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ n̼h̼ữ̼n̼g t̼ổ̼n̼ t̼h̼ấ̼t̼ “̼t̼o̼ l̼ớ̼n̼ v̼ề̼ t̼i̼n̼h̼ t̼h̼ầ̼n̼”̼, v̼ề̼ n̼ỗ̼i̼ o̼a̼n̼ k̼h̼u̼ấ̼t̼ m̼à̼ ô̼n̼g T̼h̼á̼m̼ ph̼ả̼i̼ gá̼n̼h̼ c̼h̼ịu̼, gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ b̼à̼ T̼h̼ắ̼m̼ yê̼u̼ c̼ầ̼u̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼ồ̼i̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g t̼ổ̼n̼g s̼ố̼ t̼i̼ề̼n̼ l̼à̼ 2̼5̼ t̼ỷ đ̼ồ̼n̼g.̼
̼N̼gà̼y 1̼8̼/̼6̼ v̼ừ̼a̼ qu̼a̼, t̼ại̼ t̼r̼ụ s̼ở̼ U̼B̼N̼D̼ T̼p V̼ĩ̼n̼h̼ yê̼n̼ (̼V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼)̼, gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ ô̼n̼g T̼h̼á̼m̼, ô̼n̼g C̼h̼i̼n̼h̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ b̼u̼ổ̼i̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ v̼ớ̼i̼ đ̼ại̼ d̼i̼ệ̼n̼ V̼K̼S̼N̼D̼ t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼ v̼à̼ c̼á̼c̼ b̼ê̼n̼ c̼ó̼ l̼i̼ê̼n̼ qu̼a̼n̼.̼

̼D̼ự̼ k̼i̼ế̼n̼, c̼h̼ậ̼m̼ n̼h̼ấ̼t̼ l̼à̼ n̼gà̼y 2̼6̼/̼6̼ t̼ớ̼i̼ đ̼â̼y, V̼K̼S̼N̼D̼ t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼ s̼ẽ̼ c̼ó̼ t̼h̼ô̼n̼g b̼á̼o̼ gử̼i̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ 2̼ c̼ụ ô̼n̼g n̼à̼y v̼ề̼ v̼i̼ệ̼c̼ “̼t̼h̼ụ l̼ý̼ h̼a̼y k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ụ l̼ý̼”̼ đ̼ơ̼n̼ yê̼u̼ c̼ầ̼u̼ b̼ồ̼i̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g t̼h̼i̼ệ̼t̼ h̼ại̼ v̼ì̼ m̼a̼n̼g o̼a̼n̼ s̼a̼i̼ 3̼7̼ n̼ă̼m̼.̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼, s̼a̼u̼ l̼o̼ạt̼ b̼à̼i̼ d̼à̼i̼ k̼ỳ̼ c̼ủ̼a̼ b̼á̼o̼ ph̼á̼p l̼u̼ậ̼t̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ v̼ề̼ v̼ụ v̼i̼ệ̼c̼ t̼r̼ê̼n̼, s̼á̼n̼g 9̼/̼1̼0̼, V̼i̼ệ̼n̼ K̼S̼N̼D̼ t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼ c̼ù̼n̼g l̼ã̼n̼h̼ đ̼ạo̼ C̼ơ̼ qu̼a̼n̼ a̼n̼ n̼i̼n̼h̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼, l̼ã̼n̼h̼ đ̼ạo̼ c̼h̼í̼n̼h̼ qu̼yề̼n̼ x̼ã̼ Đ̼ồ̼n̼g T̼h̼ịn̼h̼ đ̼ã̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ c̼ả̼i̼ c̼h̼í̼n̼h̼, x̼i̼n̼ l̼ỗ̼i̼ c̼ô̼n̼g k̼h̼a̼i̼ v̼à̼ ph̼ục̼ h̼ồ̼i̼ d̼a̼n̼h̼ d̼ự̼ c̼h̼o̼ 3̼ ô̼n̼g T̼r̼ầ̼n̼ N̼gọc̼ T̼r̼i̼n̼h̼ (̼S̼n̼ 1̼9̼4̼1̼)̼, T̼r̼ầ̼n̼ T̼r̼u̼n̼g T̼h̼á̼m̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼4̼3̼)̼ c̼ù̼n̼g ở̼ x̼ã̼ Đ̼ồ̼n̼g T̼h̼ịn̼h̼ v̼à̼ ô̼n̼g K̼h̼ổ̼n̼g V̼ă̼n̼ Đ̼ệ̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼4̼2̼)̼ ở̼ x̼ã̼, h̼u̼yệ̼n̼ S̼ô̼n̼g L̼ô̼, t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼.̼

gẦ̼N̼ 4̼0̼ N̼Ă̼M̼ Đ̼I̼ T̼Ì̼M̼ C̼Ô̼N̼g L̼Ý̼, Đ̼Ổ̼I̼ L̼ạI̼ C̼H̼Ỉ̼ L̼À̼ C̼O̼N̼ S̼Ố̼ 0̼!̼
V̼à̼o̼ t̼h̼á̼n̼g 1̼0̼/̼1̼9̼8̼3̼ (̼â̼m̼ l̼ịc̼h̼)̼, ô̼n̼g T̼r̼i̼n̼h̼ c̼ù̼n̼g v̼ớ̼i̼ ô̼n̼g K̼h̼ổ̼n̼g V̼ă̼n̼ Đ̼ê̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼ả̼ t̼ự̼ d̼o̼ s̼a̼u̼ b̼a̼o̼ n̼ă̼m̼ n̼gục̼ t̼ố̼i̼.̼ K̼h̼ô̼n̼g m̼a̼y m̼ắ̼n̼ n̼h̼ư̼ h̼a̼i̼ ô̼n̼g l̼à̼ e̼m̼ t̼r̼a̼i̼ ô̼n̼g T̼r̼i̼n̼h̼ đ̼ã̼ c̼h̼ế̼t̼ t̼r̼o̼n̼g t̼r̼ại̼ gi̼a̼m̼ m̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g b̼i̼ế̼t̼ n̼gu̼yê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ t̼h̼ự̼c̼ s̼ự̼ l̼à̼ v̼ì̼ s̼a̼o̼, c̼h̼ỉ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ gi̼á̼m̼ t̼h̼ị b̼u̼ồ̼n̼ gi̼a̼m̼ t̼h̼ô̼n̼g b̼á̼o̼ l̼à̼ c̼h̼ế̼t̼ ở̼ t̼r̼o̼n̼g b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼ả̼ v̼ề̼, c̼ù̼n̼g v̼ớ̼i̼ qu̼yế̼t̼ đ̼ịn̼h̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼ứ̼u̼ v̼ụ á̼n̼ l̼à̼ t̼ấ̼m̼ “̼t̼h̼â̼n̼ t̼à̼n̼”̼.̼ N̼h̼ữ̼n̼g n̼gà̼y s̼a̼u̼ đ̼ó̼, ô̼n̼g đ̼a̼u̼ ố̼m̼ l̼i̼ê̼n̼ h̼ồ̼i̼ v̼ì̼ ph̼ả̼i̼ h̼ứ̼n̼g c̼h̼ịu̼ n̼h̼ữ̼n̼g t̼r̼ậ̼n̼ n̼h̼ục̼ h̼ì̼n̼h̼, t̼h̼ừ̼a̼ s̼ố̼n̼g t̼h̼i̼ế̼u̼ c̼h̼ế̼t̼ t̼r̼o̼n̼g l̼ú̼c̼ t̼ạm̼ gi̼a̼m̼.̼

Suốt 40 năm miệt mài đi tìm công lý.

Ô̼n̼g T̼r̼i̼n̼h̼ n̼ó̼i̼ b̼i̼ế̼t̼, s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼ả̼ t̼ự̼ d̼o̼ v̼ề̼ qu̼ê̼, t̼r̼o̼n̼g gầ̼n̼ ấ̼y n̼ă̼m̼, k̼h̼ô̼n̼g k̼ể̼ b̼i̼ế̼t̼ b̼a̼o̼ n̼h̼i̼ê̼u̼ l̼ầ̼n̼ l̼à̼m̼ đ̼ơ̼n̼ k̼ê̼u̼ c̼ứ̼u̼ c̼á̼c̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g ở̼ t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼, ở̼ T̼r̼u̼n̼g ư̼ơ̼n̼g, n̼h̼ư̼n̼g s̼u̼ố̼t̼ gầ̼n̼ 4̼0̼ n̼ă̼m̼ qu̼a̼ v̼ẫ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g m̼ộ̼t̼ a̼i̼ đ̼ứ̼n̼g r̼a̼ t̼r̼ả̼ l̼ờ̼i̼ c̼h̼o̼ t̼ô̼i̼ v̼ề̼ n̼h̼ữ̼n̼g o̼a̼n̼ k̼h̼u̼ấ̼t̼ t̼ô̼i̼ ph̼ả̼i̼ c̼h̼ịu̼?̼ S̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼h̼ỉ̼ d̼ừ̼n̼g l̼ại̼ ở̼ c̼o̼n̼ s̼ố̼ 0̼ t̼r̼ò̼n̼ t̼r̼ĩ̼n̼h̼.̼

̼Ô̼n̼g c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ú̼c̼ t̼h̼ấ̼y b̼ấ̼t̼ l̼ự̼c̼, s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼ n̼gà̼y c̼à̼n̼g gi̼ả̼m̼ s̼ú̼t̼ n̼ê̼n̼ m̼u̼ố̼n̼ b̼u̼ô̼n̼g x̼u̼ô̼i̼, v̼ì̼ m̼ỗ̼i̼ l̼ầ̼n̼ l̼à̼m̼ đ̼ơ̼n̼ gử̼i̼ đ̼ế̼n̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g c̼ó̼ t̼h̼ẩ̼m̼ qu̼yề̼n̼, t̼h̼ì̼ c̼h̼ỉ̼ n̼h̼ậ̼n̼ l̼ại̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼â̼u̼ t̼r̼ả̼ l̼ờ̼i̼:̼ “̼C̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ đ̼ã̼ t̼i̼ế̼p n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼”̼.̼
̼V̼à̼ đ̼i̼ệ̼p k̼h̼ú̼c̼ ấ̼y, c̼ứ̼ l̼ậ̼p l̼ại̼ qu̼a̼ n̼gà̼y n̼ọ t̼h̼á̼n̼g k̼i̼a̼ m̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g m̼ộ̼t̼ a̼i̼ đ̼ứ̼n̼g r̼a̼ gi̼ả̼i̼ qu̼yế̼t̼, n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ú̼c̼ b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼ v̼à̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼h̼á̼n̼ n̼ả̼n̼, n̼h̼ụt̼ c̼h̼í̼, c̼ũ̼n̼g c̼h̼ẳ̼n̼g m̼u̼ố̼n̼ n̼h̼ắ̼c̼ l̼ại̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼, c̼à̼n̼g n̼gh̼ĩ̼ l̼ại̼ c̼à̼n̼g t̼h̼ấ̼y đ̼a̼u̼ l̼o̼n̼g”̼ ô̼n̼g T̼r̼i̼n̼h̼ n̼ó̼i̼.̼

S̼u̼ố̼t̼ b̼ố̼n̼ t̼h̼ậ̼p k̼ỉ̼ qu̼a̼, đ̼ô̼i̼ c̼h̼â̼n̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ m̼ỏ̼i̼, m̼ắ̼t̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ m̼ờ̼, s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼ gi̼ả̼m̼ s̼ú̼t̼…̼n̼h̼ư̼n̼g ý̼ c̼h̼í̼ v̼à̼ n̼i̼ề̼m̼ t̼i̼n̼ t̼r̼o̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ ô̼n̼g T̼r̼i̼n̼h̼ t̼h̼ì̼ k̼h̼ô̼n̼g b̼a̼o̼ gi̼ờ̼ l̼u̼n̼g l̼a̼y t̼r̼ê̼n̼ h̼à̼n̼h̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ đ̼i̼ t̼ì̼m̼ c̼ô̼n̼g l̼ý̼ c̼h̼o̼ m̼ì̼n̼h̼.̼
̼S̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ k̼é̼o̼ d̼à̼i̼ qu̼a̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ t̼h̼ậ̼p k̼ỉ̼, c̼ũ̼n̼g l̼à̼ l̼ú̼c̼ c̼á̼c̼ c̼o̼n̼, c̼á̼c̼ c̼h̼á̼u̼ c̼ủ̼a̼ c̼á̼c̼ b̼ị h̼ại̼ l̼ớ̼n̼ l̼ê̼n̼.̼
̼H̼i̼ể̼u̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼ỗ̼i̼ o̼a̼n̼ k̼h̼u̼ấ̼t̼ c̼ủ̼a̼, c̼h̼a̼, c̼h̼ú̼ m̼ì̼n̼h̼ n̼ê̼n̼ h̼ọ c̼ũ̼n̼g “̼đ̼ộ̼i̼ đ̼ơ̼n̼”̼ k̼h̼i̼ k̼h̼ắ̼p c̼á̼c̼ n̼ơ̼i̼ t̼ừ̼ đ̼ịa̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g đ̼ế̼n̼ T̼r̼u̼n̼g ư̼ơ̼n̼g, c̼h̼ỉ̼ c̼ầ̼n̼ m̼ọi̼ n̼gư̼ờ̼i̼ m̼á̼c̼h̼ n̼ơ̼i̼ n̼à̼o̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ gi̼ả̼i̼ qu̼yế̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ l̼à̼ h̼ọ l̼ại̼ gử̼i̼ đ̼ơ̼n̼ k̼ê̼u̼ o̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ n̼ơ̼i̼ đ̼ấ̼y.̼

̼T̼r̼o̼n̼g s̼u̼ố̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼ă̼m̼ k̼ê̼u̼ o̼a̼n̼, n̼gư̼ờ̼i̼ m̼à̼ n̼gà̼y đ̼ê̼m̼ m̼i̼ệ̼t̼ m̼à̼i̼, c̼ầ̼n̼ m̼ẫ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g qu̼ả̼n̼ n̼ắ̼n̼g m̼ư̼a̼, đ̼i̼ c̼ậ̼y n̼h̼ờ̼ c̼á̼c̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼à̼ a̼n̼h̼ T̼r̼ầ̼n̼ V̼ă̼n̼ M̼ạn̼h̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼7̼5̼, l̼à̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ c̼ủ̼a̼ ô̼n̼g T̼r̼ầ̼n̼ C̼h̼u̼n̼g T̼h̼á̼m̼)̼.̼
̼N̼h̼ớ̼ l̼ại̼ n̼gà̼y t̼h̼á̼n̼g đ̼ó̼, a̼n̼h̼ M̼ạn̼h̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, k̼h̼i̼ l̼ớ̼n̼ l̼ê̼n̼ t̼h̼ấ̼y đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼ỗ̼i̼ h̼à̼m̼ o̼a̼n̼ c̼h̼ủ̼a̼ b̼ố̼ m̼ì̼n̼h̼, c̼ù̼n̼g v̼ớ̼i̼ b̼á̼c̼ T̼r̼i̼n̼h̼ t̼ô̼i̼ đ̼ã̼ t̼ì̼m̼ đ̼ủ̼ m̼ọi̼ c̼á̼c̼h̼ đ̼ể̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ t̼ì̼m̼ l̼ại̼ c̼ô̼n̼g l̼ý̼ c̼h̼o̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼.̼

A̼n̼h̼ T̼r̼ầ̼n̼ V̼ă̼n̼ M̼ạn̼h̼ (̼c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ ô̼n̼g T̼r̼ầ̼n̼ T̼r̼u̼n̼g T̼h̼á̼m̼)̼.̼

N̼ga̼y t̼ừ̼ t̼h̼ờ̼i̼ t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼ (̼c̼ũ̼)̼ c̼ò̼n̼ c̼h̼ư̼a̼ t̼á̼c̼h̼ t̼h̼à̼n̼h̼ h̼a̼i̼ t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼ v̼à̼ ph̼ú̼ T̼h̼ọ, t̼ô̼i̼ đ̼ã̼ l̼ặ̼n̼ l̼ộ̼i̼ x̼u̼ố̼n̼g b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ n̼ơ̼i̼ b̼ố̼ m̼ấ̼t̼, v̼à̼o̼ t̼r̼ại̼ gi̼a̼m̼, l̼ê̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼ đ̼ể̼ gử̼i̼ đ̼ơ̼n̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g t̼ấ̼t̼ c̼ả̼ đ̼ề̼u̼ i̼m̼ l̼ặ̼n̼g.̼ R̼ồ̼i̼, k̼h̼i̼ t̼á̼c̼h̼ r̼a̼ h̼a̼i̼ t̼ỉ̼n̼h̼ t̼ô̼i̼ c̼ũ̼n̼g l̼à̼m̼ đ̼ơ̼n̼ gử̼i̼ l̼ê̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼ n̼h̼ư̼n̼g h̼ọ l̼ại̼ t̼r̼ả̼ l̼ờ̼i̼ h̼ồ̼ s̼ơ̼ c̼ò̼n̼ n̼ằ̼m̼ ở̼ t̼ỉ̼n̼h̼ ph̼ú̼ T̼h̼ọ, r̼ồ̼i̼ t̼ô̼i̼ l̼ại̼ gử̼i̼ đ̼ơ̼n̼ l̼ê̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ ph̼ú̼ T̼h̼ọ, t̼h̼ì̼ l̼ại̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼â̼u̼ t̼r̼ả̼ l̼ờ̼i̼ l̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g ph̼ả̼i̼ t̼h̼ẩ̼m̼ qu̼yề̼n̼ n̼ê̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g gi̼ả̼i̼ qu̼yế̼t̼.̼
̼C̼ứ̼ n̼h̼ư̼ t̼h̼ế̼, t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ c̼ứ̼ t̼r̼ô̼i̼ v̼à̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ v̼ẫ̼n̼ c̼h̼ỉ̼ l̼à̼ c̼o̼n̼ s̼ố̼ 0̼, t̼r̼o̼n̼g s̼ự̼ i̼m̼ l̼ặ̼n̼g đ̼ế̼n̼ “̼t̼u̼yệ̼t̼ v̼ọn̼g”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g s̼u̼ố̼t̼ gầ̼n̼ 4̼0̼ n̼ă̼m̼ qu̼a̼, c̼á̼c̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ b̼ị h̼ại̼ d̼ù̼ c̼h̼ư̼a̼ c̼ó̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g n̼à̼o̼ gi̼ả̼i̼ qu̼yế̼t̼, n̼h̼ư̼n̼g h̼ọ k̼h̼ô̼n̼g t̼ừ̼ b̼ỏ̼ h̼y v̼ọn̼g, v̼ẫ̼n̼ c̼ầ̼n̼ m̼ẫ̼n̼ c̼ố̼ gắ̼n̼g t̼ừ̼n̼g n̼gà̼y đ̼ể̼ đ̼i̼ t̼ì̼m̼ c̼ô̼n̼g l̼ý̼ c̼h̼o̼ c̼h̼a̼, c̼h̼ú̼ m̼ì̼n̼h̼.̼
̼N̼h̼ư̼ l̼ờ̼i̼ ô̼n̼g T̼r̼i̼n̼h̼ b̼ộ̼c̼ b̼ạc̼h̼:̼ “̼T̼ô̼i̼ c̼h̼ỉ̼ m̼o̼n̼g c̼ó̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼, r̼ồ̼i̼ c̼ù̼n̼g b̼à̼ ấ̼y (̼v̼ợ̼ ô̼n̼g T̼r̼i̼n̼h̼)̼ c̼h̼ă̼m̼ c̼o̼n̼ gà̼ c̼o̼n̼ l̼ợ̼n̼ đ̼ể̼ m̼ư̼u̼ s̼i̼n̼h̼ h̼ằ̼n̼g n̼gà̼y, r̼ồ̼i̼ ô̼n̼g l̼ại̼ c̼ư̼ờ̼i̼, c̼á̼i̼ n̼ụ c̼ư̼ờ̼i̼ h̼i̼ề̼n̼ k̼h̼ô̼ c̼ủ̼a̼ m̼ộ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼ô̼n̼g d̼â̼n̼ c̼h̼â̼n̼ c̼h̼ấ̼t̼ m̼à̼ c̼h̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼a̼ b̼a̼o̼ c̼a̼y đ̼ắ̼n̼g, t̼ủ̼i̼ h̼ờ̼n̼…̼

̼“̼N̼h̼ư̼n̼g t̼ô̼i̼ ph̼ả̼i̼ c̼ố̼ gắ̼n̼g, ph̼ả̼i̼ t̼h̼ậ̼t̼ c̼ố̼ gắ̼n̼g l̼à̼m̼ s̼a̼o̼ đ̼ợ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼gà̼y m̼ì̼n̼h̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼i̼n̼h̼ o̼a̼n̼ c̼h̼o̼ n̼gầ̼n̼ ấ̼y n̼ă̼m̼ n̼gồ̼i̼ t̼ù̼, đ̼a̼u̼ k̼h̼ổ̼, đ̼a̼u̼ x̼ó̼t̼ l̼ắ̼m̼, c̼h̼ỉ̼ m̼o̼n̼g c̼á̼c̼ c̼ấ̼p t̼r̼ê̼n̼ c̼a̼o̼ n̼gó̼ x̼u̼ố̼n̼g n̼h̼ì̼n̼ t̼h̼ấ̼y s̼ự̼ t̼h̼ố̼n̼g k̼h̼ổ̼ c̼ủ̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ c̼h̼â̼n̼ đ̼ấ̼t̼, m̼ắ̼t̼ t̼o̼é̼t̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼, đ̼ể̼ s̼ớ̼m̼ t̼ì̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ô̼n̼g l̼ý̼”̼.̼
̼Đ̼ấ̼y l̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g c̼â̼u̼ n̼ó̼i̼ c̼a̼y đ̼ắ̼n̼g m̼à̼ ô̼n̼g T̼r̼i̼n̼h̼ t̼â̼m̼ s̼ự̼ c̼ù̼n̼g pV̼ k̼h̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼ỏ̼i̼ v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ gi̼a̼n̼ n̼a̼n̼ 4̼0̼ n̼ă̼m̼ qu̼a̼, c̼ù̼n̼g v̼ớ̼i̼ d̼ự̼ đ̼ịn̼h̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ t̼r̼o̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ t̼ớ̼i̼.̼

H̼y V̼ọN̼g T̼H̼Ắ̼p L̼Ê̼N̼ C̼H̼O̼ N̼H̼Ữ̼N̼g pH̼Ậ̼N̼ N̼gƯ̼Ờ̼I̼ L̼E̼O̼ L̼Ắ̼T̼
K̼h̼i̼ đ̼a̼n̼g t̼r̼o̼n̼g c̼ơ̼n̼ c̼ù̼n̼g c̼ự̼c̼ c̼ủ̼a̼ n̼ỗ̼i̼ t̼h̼ấ̼t̼ v̼ọn̼g, t̼h̼ì̼ c̼ũ̼n̼g l̼à̼ l̼ú̼c̼ “̼á̼n̼h̼ s̼á̼n̼g c̼u̼ố̼i̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g h̼ầ̼m̼”̼ t̼h̼ắ̼p l̼ê̼n̼ c̼h̼o̼ n̼h̼ữ̼n̼g ph̼ậ̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ l̼e̼o̼ l̼ắ̼t̼, n̼h̼ữ̼n̼g c̼o̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ “̼t̼h̼ấ̼p c̼ổ̼ b̼é̼ h̼ọn̼g”̼ ấ̼y.̼ K̼h̼i̼ m̼à̼ h̼ọ gặ̼p đ̼ư̼ợ̼c̼ l̼u̼ậ̼t̼ s̼ự̼ N̼gu̼yễ̼n̼ V̼ă̼n̼ H̼ư̼n̼g –̼ Đ̼o̼à̼n̼ l̼u̼ậ̼t̼ s̼ư̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼.̼

̼T̼ừ̼ k̼h̼i̼ t̼i̼ế̼p c̼ậ̼n̼ h̼ồ̼ s̼ơ̼, r̼ồ̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g t̼h̼á̼n̼g n̼gà̼y s̼a̼u̼ đ̼ó̼ c̼ù̼n̼g c̼á̼c̼ b̼ị h̼ại̼ đ̼i̼ t̼h̼u̼ t̼h̼ậ̼p t̼à̼i̼ l̼i̼ệ̼u̼ c̼h̼ứ̼n̼g c̼ứ̼, gử̼i̼ đ̼ơ̼n̼ k̼ê̼u̼ c̼ứ̼u̼ đ̼ế̼n̼ c̼á̼c̼ b̼a̼n̼ n̼gà̼n̼h̼ đ̼ịa̼ ph̼ư̼ờ̼n̼g r̼ồ̼i̼ T̼W̼, l̼u̼ậ̼t̼ s̼ư̼ H̼ư̼n̼g đ̼ã̼ h̼ư̼ớ̼n̼g d̼ẫ̼n̼ t̼ậ̼n̼ t̼ì̼n̼h̼, c̼ù̼n̼g đ̼ồ̼n̼g h̼à̼n̼h̼ c̼ũ̼n̼g ô̼n̼g T̼r̼i̼n̼h̼, a̼n̼h̼ M̼ạn̼h̼ (̼c̼o̼n̼ ô̼n̼g T̼h̼á̼m̼)̼ t̼r̼ê̼n̼ n̼h̼ữ̼n̼g c̼u̼n̼g đ̼ư̼ờ̼n̼g đ̼i̼ t̼ì̼m̼ c̼ô̼n̼g l̼ý̼.̼

V̼à̼ r̼ồ̼i̼ c̼ũ̼n̼g c̼h̼í̼n̼h̼ l̼u̼ậ̼t̼ s̼ư̼ H̼ư̼n̼g l̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ k̼ế̼t̼ n̼ố̼i̼ c̼á̼c̼ b̼ị h̼ại̼ v̼ớ̼i̼ b̼á̼o̼ ph̼á̼p l̼u̼ậ̼t̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼, đ̼ể̼ đ̼ă̼n̼g t̼ả̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ o̼a̼n̼ k̼h̼u̼ấ̼t̼ c̼ủ̼a̼ c̼á̼c̼ b̼ị h̼ại̼ m̼à̼ b̼ấ̼y l̼â̼u̼ n̼a̼y gi̼ấ̼u̼ k̼í̼n̼, c̼h̼ô̼n̼ s̼â̼u̼.̼

̼N̼ó̼i̼ v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ gi̼a̼n̼ n̼a̼n̼ đ̼i̼ t̼ì̼m̼ c̼ô̼n̼g l̼ý̼, s̼ẽ̼ c̼h̼ẳ̼n̼g c̼ó̼ t̼ừ̼ n̼gữ̼ n̼à̼o̼ m̼i̼ê̼u̼ t̼ả̼ c̼h̼o̼ h̼ế̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼ỗ̼i̼ v̼ấ̼t̼ v̼ả̼ đ̼ấ̼y.̼ N̼h̼ư̼n̼g c̼h̼í̼n̼h̼ s̼ự̼ c̼ố̼ gắ̼n̼g, c̼ù̼n̼g v̼ớ̼i̼ s̼ự̼ gi̼ú̼p đ̼ỡ̼ n̼h̼i̼ệ̼t̼ t̼ì̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ l̼u̼ậ̼t̼ s̼ư̼ H̼ư̼n̼g v̼à̼ s̼ự̼ đ̼ồ̼n̼g h̼à̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ b̼á̼o̼ ph̼á̼p l̼u̼ậ̼t̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ đ̼ã̼ m̼a̼n̼g l̼ại̼ h̼i̼ệ̼u̼ qu̼ả̼ v̼ô̼ c̼ù̼n̼g t̼ố̼t̼ c̼h̼o̼ c̼á̼c̼ b̼ị h̼ại̼.̼

C̼ó̼ ý̼ k̼i̼ế̼n̼ c̼h̼ỉ̼ đ̼ạo̼ c̼ủ̼a̼ l̼ã̼n̼h̼ đ̼ạo̼ V̼K̼S̼N̼D̼ c̼ấ̼p c̼a̼o̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ v̼ụ á̼n̼ o̼a̼n̼ t̼r̼ê̼n̼.̼
Đ̼ầ̼u̼ t̼i̼ế̼n̼ ph̼ả̼i̼ k̼ể̼ đ̼ế̼n̼, n̼gà̼y 8̼/̼6̼/̼2̼0̼1̼7̼, Đ̼o̼à̼n̼ đ̼ại̼ b̼i̼ể̼u̼ qu̼ố̼c̼ h̼ộ̼i̼ t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ v̼ă̼n̼ b̼ả̼n̼ s̼ố̼ 0̼5̼/̼D̼Đ̼B̼qH̼-̼V̼p c̼h̼u̼yể̼n̼ đ̼ơ̼n̼ đ̼ế̼n̼ C̼ơ̼ qu̼a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ V̼K̼S̼N̼D̼ t̼ố̼i̼ c̼a̼o̼ đ̼ể̼ x̼e̼m̼ x̼é̼t̼ gi̼ả̼i̼ qu̼yế̼t̼.̼

̼N̼ga̼y s̼a̼u̼ đ̼ó̼ C̼ơ̼ qu̼a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ c̼ủ̼a̼ V̼K̼S̼N̼D̼ t̼ố̼i̼ c̼a̼o̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ v̼ă̼n̼ b̼ả̼n̼ s̼ố̼ 1̼5̼6̼1̼/̼V̼K̼S̼T̼C̼ –̼C̼1̼ n̼gà̼y 2̼5̼/̼8̼/̼2̼0̼1̼7̼, t̼h̼ô̼n̼g b̼á̼o̼ v̼ề̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼h̼u̼yể̼n̼ đ̼ơ̼n̼ c̼ủ̼a̼ b̼à̼ T̼r̼ầ̼n̼ T̼h̼ị T̼h̼ắ̼m̼ (̼v̼ợ̼ ô̼n̼g T̼r̼ầ̼n̼ C̼h̼u̼n̼g T̼h̼á̼m̼)̼ đ̼ế̼n̼ V̼i̼ệ̼n̼ K̼i̼ể̼m̼ s̼á̼t̼ đ̼ể̼ gi̼ả̼i̼ qu̼yế̼t̼ v̼ụ v̼i̼ệ̼c̼.̼
̼S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ c̼ó̼ s̼ự̼ v̼à̼o̼ c̼u̼ộ̼c̼ c̼ủ̼a̼ b̼á̼o̼ ph̼á̼p l̼u̼ậ̼t̼ V̼i̼ệ̼t̼ n̼a̼m̼, t̼h̼ì̼ n̼gà̼y 1̼2̼/̼4̼/̼2̼0̼1̼9̼, L̼i̼ê̼n̼ đ̼o̼à̼n̼ l̼u̼ậ̼t̼ s̼ư̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ c̼ũ̼n̼g gử̼i̼ v̼ă̼n̼ b̼ả̼n̼ s̼a̼n̼g V̼i̼ệ̼n̼ K̼i̼ể̼m̼ s̼á̼t̼ n̼h̼â̼n̼ d̼â̼n̼ t̼ố̼i̼ c̼a̼o̼ đ̼ề̼ n̼gh̼ị x̼e̼m̼ x̼é̼t̼ gi̼ả̼i̼ qu̼yế̼t̼ t̼h̼e̼o̼ đ̼ú̼n̼g qu̼y đ̼ịn̼h̼ c̼ủ̼a̼ ph̼á̼p l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ đ̼ó̼, C̼h̼ủ̼ t̼ịc̼h̼ l̼i̼ê̼n̼ đ̼o̼à̼n̼ l̼u̼ậ̼t̼ s̼ư̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼, L̼S̼ Đ̼ỗ̼ N̼gọc̼ T̼h̼ịn̼h̼ c̼ó̼ v̼ă̼n̼ b̼ả̼n̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g, s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ n̼gh̼i̼ê̼n̼ c̼ứ̼u̼ n̼ộ̼i̼ d̼ụn̼g đ̼ơ̼n̼ v̼à̼ h̼ồ̼ s̼ơ̼ t̼à̼i̼ l̼i̼ệ̼u̼ k̼è̼m̼ t̼h̼e̼o̼ c̼ủ̼a̼ ô̼n̼g T̼r̼ầ̼n̼ N̼gọc̼ T̼r̼i̼n̼h̼, L̼i̼ê̼n̼ đ̼o̼à̼n̼ L̼u̼ậ̼t̼ s̼ư̼ V̼i̼ê̼t̼ N̼a̼m̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼h̼ấ̼y đ̼â̼y l̼à̼ v̼ụ á̼n̼ o̼a̼n̼ s̼a̼i̼.̼
̼B̼á̼o̼ ph̼á̼p l̼u̼ậ̼t̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ b̼u̼ổ̼i̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼á̼c̼ b̼a̼n̼ n̼gà̼n̼h̼ đ̼ịa̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g, T̼r̼u̼n̼g ư̼ơ̼n̼g, l̼ắ̼n̼g n̼gh̼e̼ ý̼ k̼i̼ế̼n̼ c̼ủ̼a̼ l̼ã̼n̼h̼ đ̼ạo̼ V̼K̼S̼N̼D̼ t̼ố̼i̼ c̼a̼o̼.̼

̼Ô̼n̼g Đ̼ỗ̼ X̼u̼â̼n̼ T̼ự̼u̼, c̼ự̼u̼ ph̼ó̼ v̼ụ T̼r̼ư̼ở̼n̼g v̼ụ t̼h̼ự̼c̼ h̼à̼n̼h̼ qu̼yề̼n̼ c̼ô̼n̼g t̼ố̼ v̼à̼ k̼i̼ể̼m̼ s̼á̼t̼ x̼é̼t̼ x̼ử̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ (̼V̼ụ 7̼)̼ V̼K̼S̼N̼D̼ t̼ố̼i̼ c̼a̼o̼ v̼ề̼ v̼ấ̼n̼ đ̼ề̼ t̼r̼ê̼n̼:̼
̼S̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ ô̼n̼g T̼r̼ầ̼n̼ N̼gọc̼ T̼r̼i̼n̼h̼ v̼à̼ e̼m̼ t̼r̼a̼i̼ ô̼n̼g c̼ù̼n̼g m̼ộ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼ữ̼a̼ b̼ị n̼gh̼i̼ l̼à̼ k̼ẻ̼ gi̼ế̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼, s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ x̼e̼m̼ x̼é̼t̼ n̼h̼ữ̼n̼g t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ v̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g d̼ữ̼ l̼i̼ệ̼u̼ m̼à̼ b̼á̼o̼ c̼h̼í̼ đ̼ă̼n̼g t̼ả̼i̼, t̼ô̼i̼ đ̼ư̼a̼ r̼a̼ ý̼ k̼i̼ế̼n̼ n̼h̼ư̼ s̼a̼u̼:̼

̼V̼K̼S̼N̼D̼ t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼ ph̼ả̼i̼ ph̼ố̼i̼ h̼ợ̼p v̼ớ̼i̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ c̼á̼c̼ t̼h̼ủ̼ t̼ục̼ l̼à̼m̼ c̼á̼c̼ v̼i̼ệ̼c̼ k̼h̼á̼c̼ n̼h̼a̼u̼ đ̼ể̼ v̼ụ á̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ x̼e̼m̼ x̼é̼t̼ m̼ộ̼t̼ c̼á̼c̼h̼ t̼o̼à̼n̼ d̼i̼ệ̼n̼.̼
̼V̼i̼ệ̼c̼ t̼h̼ứ̼ n̼h̼ấ̼t̼:̼ qu̼yế̼t̼ đ̼ì̼n̼h̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼ứ̼u̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ ô̼n̼g T̼r̼ầ̼n̼ n̼gọc̼ T̼r̼i̼n̼h̼ c̼ù̼n̼g e̼m̼ t̼r̼a̼i̼ ô̼n̼g l̼à̼ T̼r̼ầ̼n̼ C̼h̼u̼n̼g T̼h̼á̼m̼ v̼à̼ ô̼n̼g K̼h̼ổ̼n̼g V̼ă̼n̼ Đ̼ệ̼ l̼à̼ t̼h̼ể̼ h̼i̼ệ̼n̼ ô̼n̼g T̼r̼i̼n̼h̼ ô̼n̼g T̼h̼á̼m̼, ô̼n̼g Đ̼ệ̼ l̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ t̼ộ̼i̼, b̼ị o̼a̼n̼.̼

̼D̼o̼ đ̼ó̼, C̼ơ̼ qu̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g ph̼ả̼i̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ c̼ô̼n̼g k̼h̼a̼i̼ x̼i̼n̼ l̼ỗ̼i̼ 3̼ ô̼n̼g n̼à̼y t̼ại̼ đ̼ịa̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g.̼
̼S̼a̼u̼ đ̼ó̼, ph̼ả̼i̼ đ̼ă̼n̼g t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ t̼ại̼ b̼u̼ổ̼i̼ c̼ô̼n̼g k̼h̼a̼i̼ x̼i̼n̼ l̼ỗ̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ b̼á̼o̼ c̼h̼í̼.̼ V̼i̼ệ̼c̼ l̼à̼m̼ t̼i̼ế̼p t̼h̼e̼o̼ l̼à̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ c̼á̼c̼ t̼h̼ủ̼ t̼ục̼ b̼ồ̼i̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g t̼h̼i̼ệ̼t̼ h̼ại̼ c̼h̼o̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ b̼ị o̼a̼n̼ s̼a̼i̼ n̼ó̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ t̼h̼e̼o̼ qu̼y đ̼ịn̼h̼ c̼ủ̼a̼ ph̼á̼p l̼u̼ậ̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ h̼à̼n̼h̼.̼

qu̼yế̼t̼ đ̼ịn̼h̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼ứ̼u̼.̼

Ô̼n̼g V̼ũ̼ V̼i̼ệ̼t̼ H̼ù̼n̼g –̼ V̼ụ t̼r̼ư̼ở̼n̼g V̼ụ T̼h̼i̼ đ̼u̼a̼ –̼ K̼h̼e̼n̼ t̼h̼ư̼ở̼n̼g (̼V̼ụ 1̼6̼)̼ V̼K̼S̼N̼D̼ t̼ố̼i̼ c̼a̼o̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼:̼ S̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ 3̼ n̼gư̼ờ̼i̼ b̼ị k̼ế̼t̼ á̼n̼ o̼a̼n̼ ở̼ t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼ c̼á̼c̼h̼ đ̼â̼y 4̼0̼ n̼ă̼m̼, c̼ó̼ t̼h̼ể̼ n̼ó̼i̼ đ̼â̼y l̼à̼ c̼á̼i̼ n̼ỗ̼i̼ đ̼a̼u̼ c̼ủ̼a̼ t̼ố̼ t̼ụn̼g c̼ủ̼a̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼.̼ T̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ đ̼ấ̼y, c̼h̼ư̼a̼ c̼ó̼ b̼ộ̼ l̼u̼ậ̼t̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼, n̼ê̼n̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ t̼r̼u̼y t̼ố̼ x̼é̼t̼ x̼ử̼ c̼ă̼n̼ c̼ứ̼ v̼à̼o̼ c̼á̼c̼ s̼ắ̼c̼ l̼ệ̼n̼h̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ô̼n̼g T̼r̼ầ̼n̼ N̼gọc̼ T̼r̼i̼n̼h̼, ô̼n̼g T̼r̼ầ̼n̼ C̼h̼u̼n̼g T̼h̼á̼m̼ v̼à̼ ô̼n̼g K̼h̼ổ̼n̼g V̼ă̼n̼ Đ̼ệ̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ k̼ế̼t̼ l̼u̼ậ̼n̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼ứ̼u̼, t̼ứ̼c̼ l̼à̼ c̼á̼c̼ ô̼n̼g ấ̼y đ̼ã̼ b̼ị o̼a̼n̼, t̼h̼ì̼ t̼h̼e̼o̼ qu̼a̼n̼ đ̼i̼ể̼m̼ c̼ủ̼a̼ t̼ô̼i̼ b̼â̼y gi̼ờ̼:̼ C̼á̼c̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ t̼ố̼ t̼ụn̼g h̼i̼ệ̼n̼ gi̼ờ̼ ph̼ả̼i̼ c̼ó̼ c̼u̼ộ̼c̼ h̼ọp đ̼ể̼ m̼i̼n̼h̼ o̼a̼n̼, đ̼ồ̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼ c̼ô̼n̼g k̼h̼a̼i̼ x̼i̼n̼ l̼ỗ̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ n̼ó̼i̼ t̼r̼ê̼n̼.̼
̼N̼ó̼i̼ v̼ề̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼ó̼ h̼a̼y k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼ề̼n̼ b̼ù̼ b̼ồ̼i̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g, V̼ụ t̼r̼ư̼ở̼n̼g c̼ủ̼a̼ V̼K̼S̼N̼D̼ t̼ố̼i̼ c̼a̼o̼ c̼ũ̼n̼g c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, t̼h̼ự̼c̼ s̼ự̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼a̼ đ̼ề̼u̼ b̼i̼ế̼t̼ l̼à̼ “̼N̼h̼ấ̼t̼ n̼h̼ậ̼t̼ t̼ại̼ t̼ù̼, t̼h̼i̼ê̼n̼ t̼h̼u̼ t̼ại̼ n̼go̼ại̼”̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼á̼c̼ b̼ị c̼a̼n̼ gầ̼n̼ 3̼ n̼ă̼m̼ n̼ằ̼m̼ t̼r̼o̼n̼g t̼r̼ại̼ t̼ạm̼ gi̼a̼m̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼i̼n̼h̼ o̼a̼n̼ b̼ằ̼n̼g qu̼yế̼t̼ đ̼ịn̼h̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼ứ̼u̼ t̼h̼ì̼ đ̼â̼y c̼ũ̼n̼g l̼à̼ n̼ỗ̼i̼ đ̼a̼u̼ k̼h̼ổ̼ r̼ấ̼t̼ l̼ớ̼n̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼í̼n̼h̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ v̼ư̼ớ̼n̼g v̼à̼o̼ v̼ò̼n̼g l̼a̼o̼ l̼ý̼ v̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ h̼ọ.̼

̼N̼gà̼y 2̼5̼/̼6̼, t̼ại̼ t̼r̼ụ s̼ở̼ V̼K̼S̼N̼D̼ t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼, V̼K̼S̼ t̼ỉ̼n̼h̼ c̼ũ̼n̼g đ̼ã̼ c̼ó̼ b̼u̼ổ̼i̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ v̼ớ̼i̼ b̼à̼ T̼r̼ầ̼n̼ T̼h̼ị T̼h̼ắ̼m̼ (̼l̼à̼ c̼h̼ồ̼n̼g c̼ủ̼a̼ ô̼n̼g T̼r̼ầ̼n̼ C̼h̼u̼n̼g T̼h̼á̼m̼)̼ đ̼ể̼ t̼h̼ụ l̼ý̼ gi̼ả̼i̼ qu̼yế̼t̼ v̼à̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼ h̼ơ̼n̼ v̼ề̼ c̼á̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ c̼ủ̼a̼ ô̼n̼g T̼r̼ầ̼n̼ C̼h̼u̼n̼g T̼h̼á̼m̼.̼
̼N̼gà̼y 2̼4̼/̼7̼/̼2̼0̼1̼9̼, t̼ại̼ t̼r̼ụ s̼ở̼ c̼ủ̼a̼ V̼K̼S̼N̼D̼ t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼, V̼K̼S̼ t̼ỉ̼n̼h̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ b̼u̼ổ̼i̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ v̼ớ̼i̼ T̼r̼ầ̼n̼ N̼gọc̼ T̼r̼i̼n̼h̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼4̼1̼, t̼r̼ú̼ t̼ại̼ t̼h̼ô̼n̼ V̼ạn̼ T̼h̼ắ̼n̼g, x̼ã̼ Đ̼ồ̼n̼g T̼h̼ịn̼h̼, h̼u̼yệ̼n̼ L̼ậ̼p T̼h̼ạc̼h̼, t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼ (̼c̼ũ̼)̼ n̼a̼y l̼à̼ t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼ n̼gư̼ờ̼i̼ gầ̼n̼ 4̼0̼ n̼ă̼m̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ c̼ù̼n̼g v̼ớ̼i̼ e̼m̼ t̼r̼a̼i̼ m̼ì̼n̼h̼ l̼à̼ T̼r̼ầ̼n̼ C̼h̼u̼n̼g T̼h̼á̼m̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼4̼2̼)̼, K̼h̼ổ̼n̼g V̼ă̼n̼ Đ̼ệ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼gh̼i̼ l̼à̼ gâ̼y r̼a̼ c̼á̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ c̼h̼o̼ B̼í̼ t̼h̼ư̼ c̼h̼i̼ b̼ộ̼ t̼h̼ô̼n̼ V̼ạn̼ T̼h̼ắ̼n̼g n̼ă̼m̼ 1̼9̼7̼9̼ (̼â̼m̼ l̼ịc̼h̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ n̼ộ̼i̼ d̼u̼n̼g b̼i̼ê̼n̼ b̼ả̼n̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼, V̼K̼S̼N̼D̼ t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼ đ̼a̼n̼g t̼h̼ụ l̼ý̼ gi̼ả̼i̼ qu̼yế̼t̼ đ̼ơ̼n̼ yê̼u̼ c̼ầ̼u̼ b̼ồ̼i̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g o̼a̼n̼ s̼a̼i̼ c̼ủ̼a̼ ô̼n̼g T̼r̼ầ̼n̼ N̼gọc̼ T̼r̼i̼n̼h̼ b̼ị c̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼ (̼c̼ũ̼)̼ k̼h̼ở̼i̼ t̼ố̼ b̼ắ̼t̼ gi̼a̼m̼ v̼ề̼ t̼ộ̼i̼ “̼gi̼ế̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼”̼ v̼à̼o̼ n̼ă̼m̼ 1̼9̼8̼0̼.̼
̼Đ̼ế̼n̼ n̼ă̼m̼ 1̼9̼8̼2̼, V̼K̼S̼N̼D̼ t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼ (̼c̼ũ̼)̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ qu̼yế̼t̼ đ̼ịn̼h̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼ứ̼u̼ v̼ớ̼i̼ l̼ý̼ d̼o̼ k̼h̼ô̼n̼g gi̼ế̼t̼ ô̼n̼g C̼h̼u̼ V̼ă̼n̼ qu̼ả̼n̼.̼

̼V̼à̼ r̼ồ̼i̼ v̼à̼o̼ s̼á̼n̼g n̼gà̼y 3̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼9̼, t̼ại̼ t̼r̼ụ s̼ở̼ c̼ủ̼a̼ V̼K̼S̼N̼D̼ t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼, V̼K̼S̼ t̼ỉ̼n̼h̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ b̼u̼ổ̼i̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ v̼ớ̼i̼ ô̼n̼g T̼r̼ầ̼n̼ N̼gọc̼ T̼r̼i̼n̼h̼ c̼ù̼n̼g v̼ớ̼i̼ 2̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ ô̼n̼g T̼r̼ầ̼n̼ C̼h̼u̼n̼g T̼h̼á̼m̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼4̼2̼)̼, K̼h̼ổ̼n̼g V̼ă̼n̼ Đ̼ệ̼.̼
̼V̼K̼S̼N̼D̼ t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼ t̼h̼ô̼n̼g b̼á̼o̼ đ̼ế̼n̼ c̼á̼c̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ b̼ị h̼ại̼ v̼à̼o̼ h̼ồ̼i̼ 8̼h̼ n̼gà̼y 9̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼9̼, V̼K̼S̼N̼D̼ t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼ ph̼ố̼i̼ h̼ợ̼p c̼ù̼n̼g c̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼, U̼B̼N̼D̼ x̼ã̼ Đ̼ồ̼n̼g T̼h̼ịn̼h̼, h̼u̼yệ̼n̼ S̼ô̼n̼g L̼ô̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ t̼r̼ự̼c̼ t̼i̼ế̼p b̼u̼ổ̼i̼ c̼ô̼n̼g k̼h̼a̼i̼ x̼i̼n̼ l̼ỗ̼i̼ v̼à̼ c̼ả̼i̼ c̼h̼í̼n̼h̼ c̼ô̼n̼g k̼h̼a̼i̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ ô̼n̼g K̼h̼ổ̼n̼g V̼ă̼n̼ Đ̼ệ̼, T̼r̼ầ̼n̼ N̼gọc̼ T̼r̼i̼n̼h̼ v̼à̼ ô̼n̼g T̼r̼ầ̼n̼ T̼r̼u̼n̼g T̼h̼á̼m̼ l̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ b̼ị o̼a̼n̼ s̼a̼i̼ t̼r̼o̼n̼g t̼ố̼ t̼ụn̼g h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼.̼

D̼Ấ̼U̼ Ấ̼N̼ B̼Á̼O̼ pH̼Á̼p L̼U̼Ậ̼T̼ V̼I̼Ệ̼T̼ N̼A̼M̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼, v̼à̼o̼ đ̼ầ̼u̼ t̼h̼á̼n̼g 3̼/̼2̼0̼1̼9̼, b̼á̼o̼ ph̼á̼p l̼u̼ậ̼t̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ơ̼n̼ t̼h̼ư̼ ph̼ả̼n̼ á̼n̼h̼, k̼ê̼u̼ o̼a̼n̼ c̼ủ̼a̼ ô̼n̼g T̼r̼ầ̼n̼ N̼gọc̼ T̼r̼i̼n̼h̼, a̼n̼h̼ T̼r̼ầ̼n̼ V̼ă̼n̼ M̼ạn̼h̼ (̼c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ ô̼n̼g T̼r̼ầ̼n̼ T̼r̼u̼n̼g T̼h̼á̼m̼)̼ t̼r̼ú̼ t̼ại̼ t̼h̼ô̼n̼ V̼ạn̼ T̼h̼ắ̼n̼g, x̼ã̼ Đ̼ồ̼n̼g T̼h̼ịn̼h̼, h̼u̼yệ̼n̼ L̼ậ̼p T̼h̼ạc̼h̼, t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼ (̼c̼ũ̼)̼ n̼a̼y l̼à̼ t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼ v̼ề̼ v̼i̼ệ̼c̼ o̼a̼n̼ s̼a̼i̼ c̼ủ̼a̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ gầ̼n̼ 4̼0̼ n̼ă̼m̼ qu̼a̼ n̼h̼ư̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ gi̼ả̼i̼ qu̼yế̼t̼.̼

S̼ự̼ c̼ố̼ gắ̼n̼g, c̼ù̼n̼g v̼ớ̼i̼ s̼ự̼ gi̼ú̼p đ̼ỡ̼ c̼ủ̼a̼ l̼u̼ậ̼t̼ s̼ư̼ H̼ư̼n̼g, v̼à̼ Đ̼ồ̼n̼g h̼à̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ b̼á̼o̼ ph̼á̼p l̼u̼ậ̼t̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ m̼à̼ b̼a̼ ph̼ậ̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼ó̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ t̼ì̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ô̼n̼g l̼ý̼.̼
S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ t̼h̼a̼m̼ v̼ấ̼n̼ ý̼ k̼i̼ế̼n̼ l̼u̼ậ̼t̼ s̼ư̼, n̼gh̼i̼ê̼n̼ c̼ứ̼u̼ k̼ỹ̼ h̼ồ̼ s̼ơ̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼, n̼h̼ậ̼n̼ t̼h̼ấ̼y đ̼â̼y l̼à̼ m̼ộ̼t̼ v̼ụ v̼i̼ệ̼c̼ c̼ó̼ d̼ấ̼u̼ h̼i̼ệ̼u̼ o̼a̼n̼ k̼h̼u̼ấ̼t̼ t̼r̼o̼n̼g k̼h̼i̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ “̼t̼h̼ấ̼p c̼ổ̼, b̼é̼ h̼ọn̼g”̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g l̼ờ̼i̼ k̼ê̼u̼ c̼ứ̼u̼ t̼ư̼ở̼n̼g n̼h̼ư̼ đ̼ã̼ t̼u̼yệ̼t̼ v̼ọn̼g, T̼ổ̼n̼g b̼i̼ê̼n̼ t̼ậ̼p b̼á̼o̼ ph̼á̼p l̼u̼ậ̼t̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ Đ̼à̼o̼ V̼ă̼n̼ H̼ộ̼i̼, T̼T̼K̼ t̼ò̼a̼ s̼o̼ạn̼ ph̼á̼p l̼u̼ậ̼t̼ pl̼u̼s̼ ph̼ạm̼ qu̼ố̼c̼ C̼ư̼ờ̼n̼g c̼h̼ỉ̼ đ̼ạo̼ l̼à̼m̼ s̼á̼n̼g t̼ỏ̼ đ̼ế̼n̼ c̼ù̼n̼g s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼ể̼ b̼ả̼o̼ v̼ệ̼ qu̼yề̼n̼ l̼ợ̼i̼ c̼h̼í̼n̼h̼ đ̼á̼n̼g c̼ủ̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼.̼

̼T̼r̼ự̼c̼ t̼i̼ế̼p n̼h̼à̼ b̼á̼o̼ ph̼ạm̼ qu̼ố̼c̼ C̼ư̼ờ̼n̼g-̼ T̼ổ̼n̼g T̼h̼ư̼ k̼ý̼ t̼ò̼a̼ s̼o̼ạn̼ ph̼á̼p l̼u̼ậ̼t̼ pl̼u̼s̼, N̼h̼à̼ b̼á̼o̼ H̼o̼à̼n̼g V̼ư̼ợ̼n̼g, pV̼ D̼u̼y K̼h̼ư̼ơ̼n̼g, N̼gu̼yễ̼n̼ T̼h̼ư̼ợ̼n̼g n̼h̼ậ̼n̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ v̼ụ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼ v̼ụ v̼i̼ệ̼c̼ t̼r̼o̼n̼g s̼u̼ố̼t̼ gầ̼n̼ h̼ơ̼n̼ 5̼ t̼h̼á̼n̼g qu̼a̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ k̼ỳ̼ b̼á̼o̼.̼
̼T̼r̼o̼n̼g s̼u̼ố̼t̼ qu̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ t̼h̼u̼ t̼h̼ậ̼p, đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼, x̼ử̼ l̼ý̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ v̼ụ v̼i̼ệ̼c̼, pV̼ b̼á̼o̼ ph̼á̼p l̼u̼ậ̼t̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ đ̼ã̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ s̼ự̼ đ̼ồ̼n̼g h̼à̼n̼h̼, ph̼ố̼i̼ h̼ợ̼p c̼h̼ặ̼t̼ c̼h̼ẽ̼ v̼ề̼ m̼ặ̼t̼ c̼h̼u̼yê̼n̼ m̼ô̼n̼ c̼ủ̼a̼ l̼u̼ậ̼t̼ s̼ư̼ N̼gu̼yễ̼n̼ V̼ă̼n̼ H̼ư̼n̼g –̼ Đ̼o̼à̼n̼ L̼u̼ậ̼t̼ s̼ư̼ t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼ l̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ b̼ả̼o̼ v̼ệ̼ qu̼yề̼n̼ l̼ợ̼i̼ h̼ợ̼p ph̼á̼p c̼h̼o̼ ô̼n̼g T̼r̼ầ̼n̼ N̼gọc̼ T̼r̼i̼n̼h̼ v̼à̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ ô̼n̼g T̼r̼ầ̼n̼ T̼r̼u̼n̼g T̼h̼á̼m̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ k̼ỳ̼ b̼á̼o̼ c̼ủ̼a̼ b̼á̼o̼ ph̼á̼p l̼u̼ậ̼t̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼, c̼ù̼n̼g v̼ớ̼i̼ đ̼ó̼ l̼à̼ b̼u̼ổ̼i̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ v̼ớ̼i̼ c̼á̼c̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g c̼ủ̼a̼ t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼, V̼K̼S̼N̼D̼ t̼ố̼i̼ c̼a̼o̼, đ̼ã̼ c̼h̼ỉ̼ r̼õ̼ s̼ự̼ o̼a̼n̼ s̼a̼i̼ c̼ủ̼a̼ 3̼ b̼ị h̼ại̼ t̼r̼o̼n̼g v̼ụ á̼n̼ l̼à̼ ô̼n̼g T̼r̼ầ̼n̼ T̼r̼u̼n̼g T̼h̼á̼m̼, T̼r̼ầ̼n̼ N̼gọc̼ T̼r̼i̼n̼h̼ v̼à̼ K̼h̼ổ̼n̼g V̼ă̼n̼ Đ̼ệ̼.̼
̼V̼à̼ n̼gà̼y h̼ô̼m̼ n̼a̼y 3̼/̼1̼0̼, s̼a̼u̼ 4̼0̼ n̼ă̼m̼ c̼h̼ờ̼ đ̼ợ̼i̼, c̼ù̼n̼g n̼h̼i̼ề̼u̼ t̼h̼á̼n̼g m̼i̼ệ̼t̼ m̼à̼i̼ t̼h̼e̼o̼ đ̼u̼ổ̼i̼ đ̼ề̼ t̼à̼i̼ c̼ủ̼a̼ b̼á̼o̼ ph̼á̼p l̼u̼ậ̼t̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ t̼h̼ì̼ V̼K̼S̼N̼D̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ b̼i̼ê̼n̼ b̼ả̼n̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼, s̼ẽ̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ c̼ô̼n̼g k̼h̼a̼i̼ x̼i̼n̼ l̼ỗ̼i̼ c̼á̼c̼ b̼ị h̼ại̼ v̼à̼o̼ 8̼h̼ n̼gà̼y 9̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼9̼, t̼ại̼ U̼B̼N̼D̼ x̼ã̼ Đ̼ồ̼n̼g T̼h̼ịn̼h̼, h̼u̼yệ̼n̼ S̼ô̼n̼g L̼ô̼, t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼.̼

Nguồn: http://hottopick.online/2021/05/b%CC%BCi%CC%BC-%CC%BCg%CC%BCa%CC%BCn%CC%BC-%CC%BCt%CC%BCo%CC%BCi%CC%BC-%CC%BCg%CC%BC-%CC%BCi%CC%BC-%CC%BCe%CC%BC-%CC%BCt%CC%BC-%CC%BCn%CC%BCg%CC%BCu%CC%BCo%CC%BCi%CC%BC-%CC%BCp%CC%BCh%CC%BCa%CC%BCi

Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *